Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

6026 72db 500
Anastasiya Scheglova
Reposted frompaulodaido paulodaido
0537 28a9
Reposted fromfapucino fapucino viasatyrlane satyrlane
7427 b55b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viahavingdreams havingdreams
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahavingdreams havingdreams
3781 e5dd 500
Reposted fromPoranny Poranny viaMartwa13 Martwa13
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMartwa13 Martwa13
2238 1b0b 500
Reposted fromsoftboi softboi viakrajes1993 krajes1993
5622 ad3f 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
5627 fbf5 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
5629 d4d1 500
Mellisa Clarke
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
6560 b706 500
Reposted fromzbitek zbitek viasatyrlane satyrlane
5739 a9ba
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
5727 1a73
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Antropocen – nowa geologiczna epoka, epoka człowieka – ma też alternatywną definicję: to epoka wielkiej samotności, czas, kiedy opuszczają nas gatunki i ekosystemy. Zjedliśmy świat dookoła siebie, zostaliśmy sami.
— Wysokie Obcasy
Reposted frompeasorela peasorela viainsanedreamer insanedreamer
4707 9344
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl