Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
8242 0013 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viausagiaddict usagiaddict
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaagp agp
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaagp agp

January 25 2020

1888 0fbf 500
1887 2599 500
Reposted byrocktenner rocktenner
1885 836d 500
1881 1d68 500
Reposted bypchamtensyf pchamtensyf
1879 9a16 500
Reposted bydivi divi
1878 39c8 500
1875 9cf8 500
Switzerland
Reposted byxwyczesanagitarax12czerwcaniedonaprawieniavisualmikekingofthejunglekudlatyitemize
1856 be3b 500
1855 dee3
Reposted byojotrocktenner
1853 b3b8 500
Reposted byagprocktennerOverseerSkretugarter
1852 dc65 500
1849 4e88 500
1847 a0f9 500
Reposted bytomesh tomesh
1835 a801 500
Reposted byrocktenner rocktenner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl